top 500

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E. (εφεξής ο Διοργανωτής), με αρ. ΓΕΜΗ: 000403101000, έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών), στην οποία ανήκει ο ραδιοφωνικός σταθμός EASY 97,2 (εφεξής ο EASY), διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «Τα 500 καλύτερα του easy 97.2 - Ψήφισε το αγαπημένο σου τραγούδι όλων των εποχών και κέρδισε 500 ευρώ μετρητά και 10 συνδρομές jukebooks αξίας 49,99 έκαστη (εφεξής ο «Διαγωνισμός» σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:
1.    Διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 13/5/2024 και ώρα 08:00 έως και 31/05/2024  και ώρα 23.59.
2.    Καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού  θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο https://soundis.gr/easy972/ στην κατηγορία «Διαγωνισμοί» ενότητα σχετική με το Διαγωνισμό, καθώς και ειδική φόρμα συμμετοχής στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναγράψει τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας, τόπος μόνιμης κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που ζητούνται, να αναγράψει το τραγούδι που επιλέγει ως το καλύτερο όλων των εποχών και να την υποβάλει πατώντας «κλικ» στο σχετικό πεδίο επάνω στη φόρμα συμμετοχής ώστε να δηλώσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής συνιστά πλήρη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.
3.    Προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό είναι οι συμμετέχοντες να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την παρούσα προσφορά εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, καθώς και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας α΄ και β΄ βαθμού των εν λόγω προσώπων.
4.    Από την κάθε κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής ο οποίος θα κερδίσει το έπαθλο του Διαγωνισμού που συνίσταται σε 500 ευρώ μετρητά και δέκα (10)  νικητές, από 1 συνδρομή jukebooks αξίας 49,99 έκαστη
Ο νικητής των 500 ευρώ μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους του EASY, θα παραλάβει αυτοπροσώπως το Έπαθλο του υπό την προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου έγγραφου που αποδεικνύει την ταυτότητά του.
5.    Η κλήρωση για το έπαθλο των 500 ευρώ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024  στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη μέσω random.org.Οι νικητές των δωροεπιταγών jukebooks θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς.
6.    Το Έπαθλο που θα διατεθεί από τον Διοργανωτή στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι ορισμένο ως ανωτέρω, και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλο Έπαθλο.
7.    Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
8.    Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την απόδοση του Επάθλου, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών. Ο Διοργανωτής δεν υπέχει καμία ευθύνη για λόγους που δεν μπορούν ν’ αποδοθούν στον ίδιο. Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη της ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E. περιορίζεται στην εμπορική επικοινωνία του Διαγωνισμού, τη διεξαγωγή αυτού, την ανάδειξη του νικητή και την απόδοση του Επάθλου. Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E. ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον νικητή ή τρίτους από τη χρήση του Επάθλου.
9.    Με την υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής ο υποβάλλων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Διαγωνισμού, αποδέχεται το σύνολο των όρων του και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων του.
10.    Τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των προσώπων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συλλεχθούν και επεξεργαστούν από την εταιρία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E., ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό υλοποίησης του παρόντος Διαγωνισμού. Η υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής αποτελεί σαφή και εκ μέρους κάθε υποβάλλοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Διαγωνισμό. Τα προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας, ενδέχεται να εμπλακούν στη διαδικασία του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Επάθλου. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των  άρθρων 11 - 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνώντας με γραπτή αίτηση προς  τον υπεύθυνο επεξεργασίας με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 10-12, Μαρούσι υπόψη Νομικής Διεύθυνσης ΑNTENNΑ GROUP, με την επισήμανση: Διαγωνισμός EASY 97.2 με τίτλο «Τα 500 καλύτερα του easy 97.2 - Ψήφισε το αγαπημένο σου τραγούδι όλων των εποχών και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις 500 ευρώ μετρητά και 10 συνδρομές jukebooks αξίας 49,99 έκαστη
11.    Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες αναλυτικούς όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων αναλυτικών όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα του https://soundis.gr/easy972/. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.
12.    Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. Οποιαδήποτε από τις συμμετοχές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και μετά την επιτυχή υποβολή Φόρμας Συμμετοχής, μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
13.    Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.