Όροι Χρήσης

Αποδοχή όρων

Η χρήση του δικτυακού τόπου (website) www.soundis.gr (εφεξής ο «δικτυακός τόπος») υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κάτωθι. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

Κυριότητα & χρήση περιεχομένου

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που διατίθεται από τον δικτυακό τόπο προορίζεται αυστηρά για την προσωπική χρήση των χρηστών του διαδικτύου και αποτελεί ιδιοκτησία είτε της Εταιρείας «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», αρ. ΓΕΜΗ: 000403101000, (εφεξής η «Εταιρεία»), είτε τρίτων προσώπων (π.χ. πληροφορίες, ηχητικό ή οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό ή περιεχόμενο που προέρχεται από συνεισφορές τρίτων). Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στον δικτυακό τόπο ανήκει στην Εταιρεία ή στα παραπάνω πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών αυτής δικαιωμάτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο ανήκουν στην Εταιρεία ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον δικτυακό τόπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, φόρτωση (downloading) αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Αποσυμπίληση (Decompilation)

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτόvή/και της καθ' οιονδήποτε τρόπο επεξεργασίας του πηγαίου του κώδικα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43 του Ν. 2121/1993.

Απαγόρευση αποθήκευσης υλικού

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες «streaming media», απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από τον δικτυακό τόπο σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, κλπ, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων - Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα εντάξει στον δικτυακό τόπο και προέρχονται από εμάς. Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό, και σε κάθε περίπτωση οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχει συμπεριληφθεί στον δικτυακό τόπο www.soundis.gr αποδειχθεί ανακριβής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) των χρηστών και επισκεπτών του δικτυακού τόπου. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στον δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους, καθώς εκ του νόμου, ως φορέας παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο, δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδει ή αποθηκεύει (π. δ. 131/2003). Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από διαδικτυακούς τόπους τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως ο διαδικτυακός τόπος να παραπέμπει με συνδέσμους (links) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων (banners) από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυάται προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τους δικτυακούς τόπους ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν.

Τα στοιχεία σας θα διαγραφούν μετά το πέρας των 6 μηνών, εκτός και αν έχετε αποδεχτεί τη λήψη του Newsletter στη φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.